محدودیت در سایه

@

لطفا توجه داشته باشید: گزینه «فیلتر کیفیت» در تنظیمات آگاه‌سازی‌ها میزان دیده‌شدن توییت های شما را افزایش نمی‌دهد اگرچه فیلتر کیفیت را برای نتایج جست‌وجو غیرفعال می‌کند.